Jak do nas dołączyć

Przede wszystkim zapewniamy każdemu kto do nas przystąpi, bądź nawet tylko zwróci się do nas z jakimkolwiek zapytaniem, że informacja o jego ewentualnej przynależności do związku zawodowego jest informacją całkowicie poufną i w świetle obowiązującego w Polsce prawa nikt włącznie z pracodawcą nie ma możliwości uzyskania takiej informacji. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której pracodawca zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony. W takim przypadku aby dowiedzieć się, czy dany pracownik jest członkiem związku zawodowego, pracodawca jest zobowiązany wystąpić na piśmie do organizacji związkowych z zapytaniem, czy konkretny pracownik korzysta z obrony związku zawodowego. Jest to jedyna procedura, która daje pracodawcy możliwość informacji kto przynależy do danego związku. Wynika to z art. 30 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, która mówi, że „W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (…) pracodawca jest zobowiązany zwrócić się do organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony (…). Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących pracowników”. Dopiero po uzyskaniu informacji, że dany pracownik korzysta z obrony związku zawodowego, pracodawca zawiadamia reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową na piśmie, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Następnie związek zawodowy ma 5 dni na przekazanie pracodawcy swoich umotywowanych zastrzeżeń, jeżeli uzna, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niewyrażenia przez nią opinii w ustalonym terminie, pracodawca samodzielnie podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że konsultacja związkowa ma charakter uprzedni – co oznacza, że powinna nastąpić przed podjęciem przez pracodawcę decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje, że sąd najpewniej przywróci pracownika do pracy, zasądzić odszkodowanie oraz surową kare dla pracodawcy.  

Należy także pamiętać, że członkostwo w związku zawodowym łączy się także z uiszczaniem obowiązkowej składki miesięcznej. Składka ta na dzień dzisiejszy stanowi jedyne źródło finansowania naszego związku i wynosi 15 zł/miesięcznie. Składka jest wpłacana samodzielnie przez każdego z członków na konto bankowe naszego związku w BNP Paribas i nie przewidujemy, aby składka miała być potrącana z wynagrodzenia ze względu na zapewnienie anonimowości, które jest dla nas absolutnym priorytetem.


Wracając do tytułowego pytania; jak do nas dołączyć ?

1. Wpisz poniżej swój prywatny adres e-mail i kliknij "wyślij"

2. W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz na podany przez Ciebie email deklaracje członkowską

3. Wydrukuj, podpisz i prześlij nam skan/zdjęcie , następnie poinformujemy gdzie przesłać oryginał deklaracji.

Chcę dołączyć

Pamiętaj, że jedyny źródłem finansowania naszej statutowej działalności są składki członkowskie oraz darowizny. Składki w wysokości 15 zł miesięcznie proszę przekazywać na rachunek; 

BNP Paribas 12 1600 1420 1883 4908 6000 0001

Jeżeli zechcesz zasilić nasz rachunek jakąś dodatkową darowizną w dowolnej kwocie to również zachęcamy - ułatwi nam to działalność