Kim jesteśmy

18 kwietnia 2019 spotkaliśmy się w gronie 10 osób i podczas głosowania jednomyślnie zdecydowaliśmy o utworzeniu Związku Zawodowego. Proces rejestracji w KRS trwał do 26 czerwca 2019 roku, kiedy to nasz Związek został wpisany na listę Krajowego Rejestru Sądowego. Od samego początku naszym założeniem było, że tworzymy całkowicie nowy i od nikogo w żaden sposób nie zależny. Pomimo tego, że nieporównywalnie łatwiejszą drogą jest przyłączenie się do jakiejś innej organizacji związkowej funkcjonującej w Polsce, zdecydowaliśmy, że nie chcemy aby nasz Związek Zawodowy był kojarzony z jakimkolwiek innym związkiem w Polsce, jego działaniami i pozostawał w choćby najmniejszym stopniu od niego zależnym.

Na dzień 30 czerwca czyli po 2 dniach roboczych od momentu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, liczba naszych członków wzrosła do 31. Na dzień dzisiejszy, po zaledwie kilkunastu dniach roboczych zrzeszamy już niemal 40% handlowców i wszystko wskazuje na to, że w perspektywie najbliższych kilkunastu dni liczba zrzeszonych w naszym Związku Zawodowym osób, zdecydowanie przekroczy 100 osób czyli ponad 50% sieci sprzedaży . Przyłączają się do na osoby z całej Polski zarówno z sieci sprzedaży jak i centrali firmy, osoby na stanowiskach handlowych, administracyjnych, ... i managerskich, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale i prowadzące własną działalność gospodarczą. Bardzo się cieszymy, że odzew jest tak duży, z drugiej jednak strony utwierdza nas to w przekonaniu, że sytuacja w firmie wymaga natychmiastowej refleksji ze strony osób decyzyjnych, naszej interwencji i wspólnej próby podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do sytuacji kiedy wszystkie strony będą usatysfakcjonowane. Prośby o interwencje, uwagi, skargi, itd które już otrzymujemy, nie są wynikiem i nie mogą być w dalszym ciągu usprawiedliwiane czyimkolwiek umiejscowieniem na " krzywej zmian"...

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jednocześnie w pełni świadomie i bardzo przemyślanie jako Zarząd ZZ "PIF" podejmujemy się pełnienia naszych funkcji i zobowiązujemy się do tego, że wykorzystamy całą swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności i wszystkie możliwości jakie daje nam obowiązujące prawo do tego aby wywiązać się ze swojej roli.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego do związków zawodowych należy reprezentowanie praw i interesów zawodowych i socjalnych swoich członków, bezpośrednio związanych z ich statusem pracowniczym, a tym samym udzielanie ochrony pracownikom jako jednej ze stron stosunku pracy.
Jesteśmy organizacją powołaną do reprezentowania i ochrony Waszych praw, interesów zawodowych i socjalnych (art. 1 ust. 1 ZwZawU). Będziemy reprezentować pracowników i innych członków, a także bronić ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych .

 

Zarząd MZZ "PIF"

 

ust.3 § 15 Statutu ZZ "PIF"

Zarząd Związku

3. Do zadań Zarządu należy:

- kierowanie działalnością bieżącą Związku,

- realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Związku,

- podejmowanie pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka,
- współdziałanie z pracodawcą we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków
Związku,
- zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków
Związku i podejmowanie interwencji w koniecznym zakresie,
- uzgadnianie z Pracodawcą zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz
wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
- uzgadnianie z Pracodawcą regulaminu pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmian w tym
zakresie,
- współdziałanie z Pracodawcą przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresów obowiązków, planów urlopów
itp.,
- wnioskowanie o przyznanie pomocy materialnej w sprawach losowych członkom Związku z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych,
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków Związku, z podaniem do wiadomości członków Związku terminu i
porządku obrad,
- organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych w
przypadku sporów zbiorowych,
- dokonywanie bieżącej wykładni postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Związku.