Kto może należeć


Do związków zawodowych może należeć każda osoba wykonująca pracę zarobkową - należy przez to rozumieć pracownika lub osoby świadczące o pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowana i bronione przez Związek Zawodowy.

Ostatnia nowelizacja ustawy o związkach zawodowych zastąpiła termin "pracownicy" pojęciem "osoby wykonującej pracy zarobkowej" przez co wyraźnie dopuszczono możliwość wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osobom fizycznym prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (tzw samozatrudnionym). Podsumowując, w naszym przypadku do związków zawodowych może przystąpić każdy, za wyjątkiem AP.